Jade Synergies | Privacy

Privacy

1. Definities en opmaakgebied

Elk bezoek aan en elk gebruik van de website quares.be (of quares.eu), is onderworpen aan deze wettelijke vermeldingen (naar voormelde websites wordt hierna gezamenlijk verwezen met de term ‘Website’). Het bezoek en gebruik van de Website houdt automatisch in dat U deze Wettelijke Vermeldingen aanvaardt. Indien U deze vermeldingen en voorwaarden niet aanvaardt, dient u de website onmiddellijk te verlaten.

Voor de verdere toepassing van deze Wettelijke Vermeldingen zal naar u worden verwezen met de termen ‘U’, ‘Uw’ of ‘Bezoeker’.

Quares behoudt zich het recht voor om de op de website vermelde voorwaarden, waaronder deze Wettelijke Vermeldingen, op elk ogenblik wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze Wettelijke Vermeldingen regelmatig te consulteren.

 

2. Informatie omtrent Quares

De Website wordt beheerd en uitgebaat door Quares Holding CVBA, met maatschappelijke zetel aan de Leopold de Waelaats 8, 2000 Antwerpen, België. Quares is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0881 077 526 en draagt als BTW-identificatienummer BE 0881 077 526.

 

3. Contactname

Voor specifieke, vastgoedgebonden vragen – bijv. informatie over een bepaald pand – kan u steeds terecht bij één van volgende kantoren. Bij ieder vastgoedaanbod op de site staat vermeld welke het beherend kantoor is.

 • Antwerpen, Leopold de Waelplaats 8, B - 2000 Antwerpen, Tel.: + 32 3 294 50 57
 • Mechelen,  Korenmarkt 8,  B - 2800 Mechelen, Tel.: + 32 15 33 19 19
 • Mechelen Campus, Schaliënhoevedreef 20J, B - 2800 Mechelen, Tel.: + 32 15 29 30 71
 • Sint-Niklaas, Grote Markt 52, B - 9100 Sint-Niklaas, Tel.: + 32 3 766 50 40
 • Brussel, Louizalaan 143, B - 1050 Brussel, Tel.: + 32 2 538 65 40
 • Amsterdam, Emmalaan 25, NL - 1075 AT Amsterdam, Tel.: + 31 20 570 01 20
 • Luxemburg, 62, rue de Koerich, LU - 8437 Steinfort, Tel.: + 35 2 27 39 57 770

Voor algemene of niet-vastgoedgebonden inlichtingen kunt Quares snel en gemakkelijk bereiken via e-mail: info@quares.be

 

4. Beschrijving en doel van de website

Met deze website biedt Quares U in hoofdzaak volgende diensten aan:

 • het verschaffen van vrijblijvende informatie omtrent de digitale dienstverlening die via de Website worden aangeboden, de door haar aangeboden diensten (in het bijzonder doch niet beperkt tot advies en begeleiding bij de aan- en verkoop van onroerende goed), de huur en verhuur van onroerende goederen, beheer van gebouwen, mogelijke investeringen …
 • een overzicht van alle panden (verkoop of verhuur) die Quares in portefeuille heeft, samen met een detail van elk pand en een mogelijkheid tot contactname van het beherende kantoor;
 • een communicatieplatform tussen U en Quares, waar u gebruik van kan maken voor alle informatieverzoeken en elke soort communicatie tussen U en Quares;
 • een aantal interactieve diensten, o.m. met als doel u maximaal op de hoogte te brengen en te houden van haar vastgoedaanbod.

 

5. Gebruik

Indien U deze voorwaarden schendt of de website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, kan Quares U de toegang ontzeggen zonder voorafgaande verwittiging.

 

6. Talen

Deze website kan U raadplegen in het Nederlands, Frans en Engels. Elke via deze site eventueel gesloten overeenkomst kan u sluiten in het Nederlands, Frans en Engels.

 

7. De technische stappen om tot de sluiting van een contract te komen

Via de sites uitgebaat door Quares kunnen geen bestellingen worden geplaatst of contracten worden gesloten.

 

8. Beroepsinstituut voor makelaars

De vastgoedmakelaars verbonden aan de kantoren vermeld onder art. 3 zijn allen onderworpen aan de BIV-plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (www.biv.be/plichtenleer). Quares treedt op middels in België erkende vastgoedmakelaars BIV onder de nummers 207524 en 502735. Voor meer info daaromtrent kan u terecht in één van de kantoren van Quares (zie art. 3), alsook op de website van het BIV: www.biv.be. Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel.

 

9. Intellectuele eigendomsrechten

Door gebruik te maken van deze site erkent U uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Quares. Deze website, alsook de lay-out, teksten, logo’s, afbeeldingen, foto's en andere items, evenals de selectie en vormgeving ervan, worden door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht inzake softwareprogramma’s en het databankenrecht beschermd. Elke kopie of reproductie, publieke mededeling, aanpassing, wijziging of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, is volstrekt verboden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Quares. De benamingen, merken, handelsnamen, afbeeldingen en logo’s die gebruikt worden op deze website zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn en de eigendom zijn van Quares. De toelating om gebruik te maken van deze website impliceert geen enkele toelating in om gebruik te maken van de daarop vermelde merken en namen. Elk gebruik daarvan alsook van gelijkaardige merken of namen is volstrekt verboden behoudens mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Quares. In geval van inbreuk op bovenvermelde rechten heeft Quares het recht om alle passend geachte strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedures in te stellen.

 

10. Privacy

Quares hecht zeer veel belang aan uw privacy en de correcte verwerking van uw persoonsgegevens. Quares staat tevens in voor de privacy van de eigenaars wat betreft de publicatie van de documentatie verbonden aan op de site te koop / te huur gestelde panden. De specifieke documentatie verbonden aan een te koop of te huur aangeboden pand wordt in overeenstemming met de privacy-regelgeving geanonimiseerd, en kan door de bezoekers van de site pas geraadpleegd worden mits voorafgaande registratie. Het gebruik van deze documentatie is beperkt tot louter specifiek intern gebruik in het kader van interesse in het pand als kandidaat-koper en/of -huurder, en mag door de geregistreerde geenszins gekopieerd, verspreid of op enige andere manier aangewend worden.  

Op de website wordt gestreefd naar de best mogelijke gebruikerservaring voor de surfer. Om dit te verwezenlijken worden anonieme gegevens bijgehouden over het gebruikersgedrag. Het gaat hier over muisbewegingen. Op basis van deze bewegingen worden heatmaps gegenereerd die de marketing afdeling gaat gebruiken om een betere beleving voor de bezoeker van www.quares.eu te creëren. We willen benadrukken dat geen enkele sessie van muisbewegingen te identificeren is met persoonsgegevens.

 

11. Aansprakelijkheid

Onverminderd de bepalingen van de artikelen 8 en 9 van deze wettelijke vermeldingen, wordt de volledige aansprakelijkheid van Quares beperkt zich uitsluitend tot eventuele rechtstreekse schade, met uitsluiting van enige onrechtstreekse schade. Onder onrechtstreekse schade moet o.m. worden begrepen winstderving, commercieel verlies, verhoogde kosten, verlies van gegevens, verlies van een kans, tekorten of elke andere vorm van onrechtstreekse schade (niet-exhaustieve opsomming). In elk geval wordt de totale eventuele schade waarvoor Quares aansprakelijk kan worden gesteld beperkt tot € 1.000,- Evenmin kan Quares aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade inherent aan het gebruik van internet (onderbreking, virus, ...).

 

12. Bescherming van de gegevens

De gegevens worden beschermd in strikte naleving van de in de Europese richtlijnen vervatte beginselen betreffende de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder EU-richtlijn 95/46/EG.  Alle persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, worden opgeslagen op een beveiligde computerserver in Europa. Ento, onze web developer, treedt op als verwerker van de gegevens en geeft alle informatie door naar Teamleader, onze CRM software, die tevens als verwerker optreden. Quares treedt op als eindverantwoordelijke voor de gegevensverwerking. De serversoftware (SSL) codeert alle gegevens die wij van u ontvangen.

Dit garandeert onder andere een wettige en eerlijke verwerking van de gegevens die wij over u bewaren. We streven naar opslag van accurate, relevante en discrete persoonlijke gegevens. We houden uw gegevens actueel en bewaren de informatie niet langer dan noodzakelijk is. De gegevens worden beveiligd om ongeautoriseerde toegang door derden te voorkomen. U bent gerechtigd om uw gegevens in te zien en eventuele onjuistheden kunt u zelf corrigeren.

Zonder uw toestemming geeft [Quares] geen informatie door en leent [Quares] geen gegevens uit aan derden waaruit uw identiteit kan worden afgeleid. Wel kunnen algemene gegevens over bezoekerspatronen van de site worden uitgewisseld met partners of anderen, maar dit gebeurt altijd op een wijze die het onmogelijk maakt individuele bezoekers te identificeren. U kunt onze site bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Als wij echter geen gegevens kunnen registreren, kunnen wij u geen aanvullende informatie verstrekken.

 

13. Welke persoonlijke gegevens worden verzameld?

We verzamelen uw persoonlijke gegevens via een registratieformulier en/of contactformulieren. Deze informatie omvat bijvoorbeeld uw naam, uw e-mailadres, uw gsm nummer en de taal van uw voorkeur.

We gebruiken deze informatie voor het volgende:

 • Om uw bezoek aangenamer te laten verlopen
 • Om u relevante informatie te sturen over producten en diensten
 • Om u van tijd tot tijd een e-mail toe te sturen over acties of producten en diensten waarvan wij denken dat die voor u interessant kunnen zijn

Als u informatie of andere berichten van ons wilt ontvangen, kunt u deze optie selecteren door het desbetreffende vakje op het registratieformulier te selecteren. U kunt ons op elk gewenst moment per e-mail laten weten dat u geen berichten meer wilt ontvangen.

Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor bovenstaande doeleinden, kan het nodig zijn dat deze informatie wordt doorgegeven aan bedrijven of organisaties aan wie wij onze e-mailberichtgeving of direct marketing uit handen geven. Mocht dit gebeuren, dan garanderen wij dat die bedrijven voldoen aan de wet Bescherming persoonsgegevens.

 

14. Overige informatie die tijdens uw bezoek aan onze site wordt verzameld

Telkens wanneer u de website www.quares.be of www.quares.eu bezoekt, pagina´s leest of informatie downloadt, leggen onze computers automatisch bepaalde informatie vast over uw bezoek. Deze informatie is afkomstig van de computer die u voor toegang tot onze site gebruikt.

Deze gegevens maken uw identiteit niet bekend. Ze geven slechts aan hoeveel bezoekers onze site benaderen, en het type computer dat daarvoor wordt gebruikt. Aan de hand van deze informatie kunnen we onze site voor al onze bezoekers verbeteren, zodat volgende bezoeken nog aangenamer verlopen.

De volgende gegevens worden geregistreerd:

 • De datum en tijd van uw bezoek aan onze site.
 • Hoeveel en welke pagina´s u tijdens een sessie op onze site bezoekt en de duur van uw bezoek aan onze site.
 • Uw Internet-domeinnaam (dit kan uw Internet-serviceprovider zijn of het bedrijf waar u werkt) en het IP-adres (dit is een nummer dat aan uw computer wordt toegewezen wanneer u over het web surft) waarmee u toegang krijgt tot onze website.
 • De Internet-browser die u gebruikt (bijv. Microsoft Explorer of Netscape) en het besturingssysteem van uw computer (bijv. Windows 98).
 • De site waarop u zich bevond voordat u via een koppeling op quares.be terecht kwam (bijv. Google als u ons via een zoekprogramma hebt gevonden).

 

15. Gebruik van cookies en cookiebeleid

Deze site slaat geen persoonlijke informatie op, maar logt het IP adres van de gebruiker aangezien dit automatisch herkend is door de webserver. [Quares] probeert zoveel mogelijk informatie te verzamelen en te analyseren die verbonden zijn aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina's zijn bezocht, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies.

Cookies stellen ons in staat om het apparaat te identificeren waarmee u onze website bezoekt of wanneer u heeft ingelogd. Wij gebruiken cookies die absoluut noodzakelijk zijn voor optimaal gebruik van deze website of die bepaalde basisfuncties leveren. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld cookies die uw voorkeuren opslaan, zodat wij het gebruiksgemak van deze website kunnen verbeteren. We maken evenzeer gebruik van cookies die ons helpen de prestaties van onze website te optimaliseren.

Wat is een cookie?

“Een cookie (ook wel een HTTP-cookie genoemd) is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van je computer wordt gezet door de website die je bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Je komt cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij je moet inloggen. Een cookie zorgt er dan voor dat je ingelogd blijft terwijl je de site gebruikt.” (Consumentenbond) Definite van cookies door Google: “Tekstbestanden die een kleine hoeveelheid informatie bevatten over de bezoeker en de computer van de bezoeker.”

Beheer van cookies:

Gebruikers kunnen de installatie van cookies vermijden door ze via hun browserinstellingen te weigeren. Meer informatie over het weigeren van cookies voor de meest gebruikte browsers is te vinden op http://cookierecht.be Al geïnstalleerde cookies kunnen ook te allen tijde verwijderd worden van een computer of mobiel apparaat.

Deze website maakt gebruik van de volgende cookies:

 • Geo-targeting cookies gebruiken de informatie die je browser verstuurt om te achterhalen in welk land je je bevindt. Op die manier kan de website op de juiste manier worden weergegeven, aangepast aan je locatie (bijvoorbeeld keuze van de taal). Deze cookie is volledig anoniem.
 • Registratiecookies worden gebruikt bij registratie op een website. Zij informeren de site of je al bent aangemeld of niet en tot welk deel van de site je toegang hebt. Vink je de optie ‘Onthoud mijn wachtwoord’ niet aan, dan verwijderen deze cookies zichzelf nadat je je browser sluit.
 • Social media related cookies, wanneer je artikels en pagina’s deelt via sociale media sharing buttons zal dit geregistreerd worden door het sociale netwerk dat de button gemaakt heeft.
 • Site performance cookies. Deze cookies maken het bezoekers van een site aangenaam door hun voorkeuren te onthouden. Zo hoef je die niet telkens opnieuw in te stellen bij een volgend bezoek. Voorbeelden hiervan zijn: de volume-instellingen van videospelers, voorkeuren in rangschikking van zaken, video streaming snelheid zodat die compatibel is met de jouw computer, ...
 • Site improvement cookies. Als het ontwerp van een website licht verschilt van de gebruikelijke weergave, dan wordt er op dat moment mogelijk een nieuw ontwerp getest met de A/B-testmethode. Bij deze methode krijg je, willekeurig, 1 van de mogelijke versies van de site te zien. De site improvement cookie houdt bij hoe bezoekers op de verschillende designs reageren. Zo kunnen, eens de test afgerond, adequate veranderingen worden doorgevoerd.
 • Analytics cookies. Elke keer dat iemand een site bezoekt, genereert de web analytics software een anonieme third party analytics cookie. Deze cookies weten of een bezoeker de site al eerder bezocht heeft of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Zo kunnen de volgende data verzameld worden:
  • het aantal unieke bezoekers
  • hoe vaak gebruikers de site bezoeken
  • welke pagina’s gebruikers bekijken
  • hoe lang gebruikers een bepaalde pagina bekijken.

 

Deze informatie dient enkel voor statistische doeleinden.

 • Third party advertising cookies. Veel advertenties op websites zijn gegenereerd door third parties. Die gebruiken meestal hun eigen cookies om na te gaan hoeveel mensen hun advertentie al gezien hebben. De bedrijven die deze cookies aanmaken, zoals Ads by Google, hebben hun eigen privacy policies en gebruiken hun anonieme cookies om gebruikers de juiste advertenties te tonen tijdens hun bezoek aan een bepaalde website.

 

16. Bescherming van email-adressen

Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van uw correspondentie, tenzij u toestemming hebt gegeven zoals hierboven wordt beschreven.

 

17. Gegevensbescherming voor pixellabels

We kunnen gebruikmaken van zogenaamde pixellabels. Dit zijn kleine grafische bestanden waarmee we het gebruik van onze websites kunnen controleren. Met behulp van een pixellabel kan informatie worden verzameld, zoals het IP-adres van de computer die de pagina met het label heeft gedownload, de URL van de pagina waarop het pixellabel voorkomt, hoe lang de pagina met het pixellabel werd weergegeven, het type browser waarmee het pixellabel werd opgehaald en het identificatienummer van cookies die eerder door die server op de computer zijn geplaatst. In e-mailcorrespondentie die over HTML-mogelijkheden beschikt, kan zogenaamde opmaakdetectietechnologie worden gebruikt. Deze technologie kan op basis van pixellabels controleren of u uw e-mail hebt ontvangen en geopend.

 

18. Aanvullende vragen over privacy?

U hebt het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. U hebt het recht tot inzage van gegevens die wij over u bewaren en kunt deze informatie indien gewenst zelf corrigeren of verwijderen. U kunt ons ook verzoeken de informatie niet te gebruiken door hiertoe geen toestemming te verlenen op het registratieformulier / contactformulier.

Teneinde van de hierboven vermelde mogelijkheden gebruik te maken of als u specifieke vragen hebt die niet in deze sectie worden behandeld, dient u per gewone post of on-line contact op te nemen met:

Herman Du Bois, Leopold de Waelplaats 8, 2000 Antwerpen of via herman.du.bois@quares.be